Noorte MV juhend

NOORTE VÕISTLUSJUHEND

Eesti noorte meistrivõistlused ja Eesti laste karikavõistlused jäähokis 2016-2017. hooajal

1. VÕISTLUSTE EESMÄRK.

1.1. Selgitada Eesti noorteklassi meistrid ja karikavõitjad ning üldine paremusjärjestus A, B, C, D, E, F ja G vanuseklassides.
1.2. Selgitada U-20 ja U-18 koondiste kandidaadid.
1.3. Populariseerida jäähokit Eesti Vabariigis.

2. VÕISTLUSTE ORGANISEERIMINE.

2.1. Võistluste organiseerimist ja juhtimist teostab Eesti Jäähokiliit (EJHL).
2.2. Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (IIHF) reeglite ja käesoleva juhendi alusel.
2.3. Kogu ametlik kirjavahetus toimub e-posti kaudu.

3. VÕISTLUSTEST OSAVÕTU KORD JA PRINTSIIBID.

3.1. Eesti noorte meistrivõistlustest (EnM ) ning Eesti laste karikavõistlustest (ElKV) saavad osa võtta:
3.1.1. Ainult EJHL liikmed (juhul kui võistlused on kuulutatud lahtisteks, saavad osa võtta ka mitte Eesti Jäähokiliidu liikmed), kes täidavad kõiki EJHL-i juhatuse ja üldkoosoleku nõudmisi ning otsuseid.
3.1.2. Kellel on tähtajaliselt tasutud kõik liikme- ja litsentsitasud, mis on põhikirjalised või määratud käesoleva juhendiga. Osavõtval klubil ei tohi olla võlgnevusi EJHL-i ees.
3.2. Kõik klubid, kes võtavad osa noorte meistrivõistlustest, peavad juhinduma oma tegevuses ausa partnerluse printsiipidest, suhtuma austusega vastastesse, kohtunikesse ja pealtvaatajatesse, tegema kõik neist oleneva, hoidmaks ära igasuguse vägivalla või muu seadusvastase ja ebasportliku tegevuse ilmingud võistluspaikades.
3.3. Kõik Eesti noorte meistrivõistlustest osavõtvad klubid, klubide juhtkonnad, treenerid, mängijad, kohtunikud ja teised ametiisikud, kes on seotud eelpool nimetatud võistlustega võtavad endale kohustuse hoiduda ebaobjektiivse ja halvustava informatsiooni levitamisest massiteabes EJHL-i, EnM-te, teiste klubide, mängijate ja kohtunike kohta. Antud juhendi punkti rikkumise korral on EJHL-il õigus rakendada karistusi vastavalt EJHL juhatuse otsusele.

4. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE

4.1. Eesti 2016-2017.a. noorte meistrivõistlustest osavõtvate meeskondade registreerimine lõpeb 30.08.16.
4.2. Täiendav mängijate registreerimise viimane tähtaeg on 21.12.16. EJHL-l on õigus lubada lisaregistreerimine mõjuvatel põhjustel.
4.2.1. Täiendav mängijate registreerimine maksab klubile: A klassis 25 euro-t, B klassis 20 euro-t ja C klassis 15 euro-t.
4.3. Meeskonna registreerimiseks on vaja täita alljärgnevad dokumendid:
4.3.1. Registreerimisleht (lisa 1)
4.3.2. Protokoll vabas vormis– hokireeglite tutvustamise kohta.
4.3.3. Protokoll vabas vormis – mittestandardse väravavahi näomaski kohta
4.3.4. Protokoll vabas vormis – et dopingu tarvitamine on keelatud.
4.4. Personaalne lisaregistreerimine tuleb vormistada kirjalikult.
4.5.1. Registreerimislehe ja lisaregistreerimislehe kõik osad peavad olema täidetud.
4.6. Kõigil EnM ja ELKV-st osavõtvatel mängijatel peab olema EJHL-st väljastatud elektrooniline litsents. Litsents kehtib kui  mängija andmed on EJHL kodulehel kuvatud mängija profiilina.
4.6.1. Litsents hooajaks 2016 – 2017 maksab A-G klassidele 25 eurot mängija kohta ning see sisaldab ka mängija kindlustust
4.6.2. Litsentsi vormistamiseks peab klubi esindaja registreerimisel esitama kõigi mängijate digitaalsed fotod 3×4 cm ja isikutunnistused (kaasa esimesele Tallinna mängule).
4.7. Transferkaardi ja litsentsi vormistamine toimub argipäeviti.
4.8. Juhul kui mängija mängib mitmes vanusegrupis, ei pea klubi ostma iga sarja jaoks eraldi litsentsi.
4.9. Iga võistkond võib registreerida hooaja alguses kuni 3 teiste riikide välismängijat, samal ajal välismängijate arvu klubi nimekirjas ei piirata. Välismängijaks loetakse isikut, kes ei ela Eestis.
4.9.1.Välismängija litsents maksab 50 eurot.
4.9.2. Mängijale, kes elab Eestis ajutiselt ja esitab EV õppeasutuse tõendi, kehtib Eesti-sisese mängija litsentsimaks.

5. VÕISTLUSSÜSTEEM

5.1. Eesti noorte meistri- ja karikavõistlused 2016 – 2017. hooajal toimuvad:

A-klass 1997 – 1998 s.a. EnM (3 jääkohtunikku)
B-klass 1999 – 2000 s.a. EnM (3 jääkohtunikku)
C-klass 2001 – 2002 s.a. EnM (2 jääkohtunikku)
D-klass 2003 – 2004 s.a. ElKV (2 jääkohtunikku)
E-klass 2005 – 2006 s.a. ElKV (2 jääkohtunikku)
F-klass 2007 – 2008 s.a. ElKV (1 jääkohtunik)
G-klass 2009+ s.a. ja nooremad ElKV (1 jääkohtunik)

5.1.2 . EJHL tasub ainult jää kohtunike eest, sekretariaat on vastuvõtva meeskonna kohustus.

5.2.1. A-klassis /2 meeskonda/ mängitakse 4 ringi
5.2.2. B-klassis /3 meeskonda/ mängitakse 4 ringi
5.2.3. C-klassis /4 meeskonda/ mängitakse 4 ringi
5.2.4. D-klassis /5 meeskonda/ mängitakse 4 ringi
5.2.5. E-klassis /7 meeskonda/ mängitakse  kaks vooru: 1 voor -2 ringi. Ja teine voor -2 ringi (1-4 kohad omavahel ja 5-7 kohad omavahel). Punktid esimesest voorust lähevad üle ka teise vooru arvestusse.
5.2.6. F-klassis /6 meeskonda/ / mängitakse  kaks vooru: 1 voor -2 ringi. Ja teine voor -2 ringi (1-3 kohad omavahel ja 4-6 kohad omavahel). Punktid esimesest voorust lähevad üle ka teise vooru arvestusse.
5.2.7. G-klassis /7 meeskonda/ mängitakse (½ väljakul) 2 ringi.
5.3.1. Mänguaja pikkus A ja B klassis on 3×20 minutit (puhast aega)
5.3.2. Mänguaja pikkus C-E klassis on 3×15 minutit. (puhast aega)
5.3.3. Mänguaja pikkus F klassis on 2×20 minutit. (max 50 min jooksvat aega, täisväljakul). Viisikuid vahetatakse 90 sekundi tagant kohtuniku/lauakohtuniku märguandel. Vahetuse märguanne võib kõlada ±10 sek nii, et ei võetaks ära väravaviskamise võimalust. Kui 90 sekundi ± 10 sekundi hetkel on mänguseisak siis kasutatakse see hetk ära vahetuse tegemiseks. Viisikud tuleb tähistada erinevate käepaeltega/kleepsudega, mis peavad olema hästi nähtavad, ja mängule ülesandmislehel ära märkida. Neid võib muuta muu kui vigastuse tõttu ainult vaheaja ajal, teavitades sellest lauakohtunikke. Väljakukohtunik peab vahetusest teavitama ka vastasvõistkonda.
5.3.4. Mänguaja pikkus G klassis on 3×12 minutit (musta aega (va 2 viimast minutit mil mängitakse puhast aega), ½ väljakul, 5-5 vastu). Miniturniiridena, iga võistkond võõrustab ühe korra. Nelikuid vahetatakse 90 sekundi tagant kohtuniku/lauakohtuniku märguandel. Vahetuse märguanne võib kõlada ± 10 sek nii, et ei võetaks ära väravaviskamise võimalust. Kui 90 sekundi ± 10 sekundi hetkel on mänguseisak siis kasutatakse see hetk ära vahetuse tegemiseks.
Viisikuid tuleb tähistada erinevate käepaeltega/kleepsudega, mis peavad olema hästi nähtavad, ja mängule ülesandmis lehel ära märkida. Neid võib muuta muu kui vigastuse tõttu ainult vaheaja ajal, teavitades sellest lauakohtunikke. Väljakukohtunik peab vahetusest teavitama vastasvõistkonda.
5.4. EnM-l ja ElKV annab võit 2 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti.
5.5. Eesti noorteklasside võitja ja kogu paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide liitmise teel.
5.6. Võrdsete punktide korral arvestatakse:
Omavaheliste mängude punkte
Omavahelisi võite
Omavahelist väravate vahet
Üldist võitude arvu
Üldist väravate vahet
5.7 Mängijate paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide liitmise teel.
5.7.1 Löödud värav annab 2 punkti ja sööt 1 punkti
5.7.1. võrdsete punktide korral arvestatakse:
Löödud väravate ja söötude omavaheline suhe

6. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KORRALDUS

6.1. EnM viiakse läbi ajavahemikul 1. oktoober 2016 – 30. aprill 2017.a.
6.2. EnM viiakse läbi erikalendrite alusel.
6.3. EnM erikalendrid edastab klubidele EJHL ainult kodulehe vahendusel.
6.3.1. Kalendri muudatusi peale hooaja kalendri kinnitamist saab teha ainult EJHL . Meeskonnad saavad taotleda mängu kuupäeva/aja muutmist erandjuhtudel/objektiivsetel põhjustel( nt. meeskonna haigestumine grippi hooajal jne) esitades kuni 4 ööpäeva enne mängu toimumise aega taotlust põhjuste kirjeldusega ja tõenditega EJHL-le. Klubid saavad automaatse postituse kodulehe vahendusel kõikidest muudatustest EJHL-le teatatud e-posti aadressile.
6.3.2. Taotleda mängu kuupäeva muutmist  erandjuhu põhjusel saab iga meeskond kuni kaks korda hooaja jooksul.
6.4. Kui külalisvõistkond jääb ettenägematute asjaolude tõttu mängule hiljaks (jääle mitteilmumine mängu algusajaks) peab vastu võttev meeskond tegema kõik, et samal päeval algusega enne kella 20.00. mäng toimuks.
6.5. Kui meeskond ei ilmu mängule, klubile määratakse trahv vastavalt Distsiplinaar sanktsioonide määradele ja fikseeritakse tehniline kaotus.
6.6. Teistkordne, mõjuva põhjuseta mängule mitteilmumine, toob kaasa topelt trahvid ja meeskonna meistrivõistlustelt automaatse eemaldamise.
6.7. Kõik situatsioonid, kus võistluskalendri mäng on jäänud toimumata ja üks osapool esitab pretensiooni tehtud materiaalsete kulutuste kohta, kuuluvad läbivaatamisele EJHL juurde kuuluvas Distsiplinaarkomisjonis (DK).
6.8. EnM mängudes peetakse elektroonset protokolli võimalusel otseülekandena (online) internetis. Juhul, kui protokoll peetakse tehnilistel põhjustel paberkandjal, protokoll  peab olema edastatud  EJHL vastutavale isikule samal kuupäeval allkirjastatud mängu kohtunike ja meeskondade esindajate poolt, kas skaneeritud või pildi kujul.
6.8.1. Protokolli kantakse maksimaalselt 20 mängijat ja 2 väravavahti, väljaku ja lauakohtunikud.
6.8.2. Mängu protokolli märgitakse lisaks väravategijatele, söötjatele ja karistustele ka väravavahtide väravas oleku ajad ja tõrjed, mis on lauakohtunike ülesanne.
6.8.3. EnM mängudes on mängijate minimaalseks arvuks 8 mängijat ja 1 väravavaht.
6.8.4. Kui mängu jooksul saab väravavaht vigastada ja teist, mänguvormis väravavahti ei ole koheselt võistkonnal väljakule saata, jätkatakse mängu kuue väljakumängijaga. Väljakumängija ümberriietumiseks väravavahi vormi, mängu seisakut ei toimu. Väravavavahti saab asendada ainult mängu protokolli kantud väljakumängija.
6.8.5. Juhul kui teine väravavaht saab mängu käigus vigastada, antakse vastavalt IIHF reeglile nr. 417, mängu protokolli kantud väljakumängija ümberriietumiseks aega 10 minutit.
6.8.6. Mängija, kes on vanusegrupi vanimast east noorem 3 või enam aastat, peab omama kirjalikku lapsevanema ja arsti eriluba.
6.8.7. Vanema vanusegrupi mängijal on keelatud mängida noorema vanusegrupi meeskonna eest, erandjuhuks on eriluba väravavahi jaoks, eelneval poolte kokkuleppel.
6.8.8. Kõik võimalikud meeskonna treenerit asendavad isikud peavad olema registreeritud hooaja alguses( kuni 6 inimest) ja märgitud registreerimis lehel vastutava isikuna.
6.8.9. Mängijate võltsimise eest mängude ajal ( olukord millal registreeritud on üks mängija ja tema eest mängib teine isik) kannab vastutust mängu eest vastutav treener.
6.8.9.1. Mängija võltsimise juhtumit kinnitab mängu kohtunik tuvastades mängijate andmebaasi andmete põhjal  nime ja isiku mitte vastavust ja esitades vastava raporti  DK-le. Karistust määratakse vastavalt Distsiplinaar sanktsioonide määradele.
6.9. EnM seotud kulud ja kohustused:
6.9.1. EJHL kuludeks on – juhtimiskulud, väljakukohtunike tasustamine ja auhinnad ning eriauhinnad.
6.9.2 EJHL tagab kohtunike kvalifikatsiooni omandamist ja tõstmist  vastavalt IIHF nõudmistele.
Kohtuniku vastavust tõestab väljastatud EJHL poolt väljastatud personaalne kohtuniku kaart.
6.10. Vastuvõtva meeskonna kohustused:
6.10.1. Kindlustama võistluskorras väljaku broneerimise, jää üüri tasumise, jääpuhastuse ja sekretariaadi (sekretäri ja ajamõõtja).
6.10.2. Kindlustama meditsiinilise valve.. Meditsiinilist valvet võib teostada isik, kes on läbinud 16- tunnise esmaabi väljaõppe kursuse ja iga kolmas aasta vähemalt 6-tunnise täiendõpe.
6.10.3. Vastutama pealtvaatajate, mängijate ja kohtunike korra ja ohutuse eest.
6.10.4. Vastuvõttev meeskond peab mängima registreerimislehel teatatud kodumängude vormis.
6.10.5. Vajaduse korral aitama leida kohtunikele ja külalismeeskondadele majutamine nende endi kulul.
6.11. Klubid peavad esitama hooaja lauakohtunike nimekirja, koos kontaktidega. Nimekiri peab olema esitatud hiljemalt 25. september 2016.
6.12. Esitama nimekirja mängijatest vanuses alates 15 aastat, kes soovivad olla noorteklasside mängu kohtunikud, iga klubi peab kindlustama vähemalt kaks soovijat. Nimekiri peab olema esitatud hiljemalt 25. septembriks 2016.

7. DISTSIPLINAARKÜSIMUSED.

7.1. Distsiplinaar- ja finantssanktsioone võib rakendada klubide, klubide juhtkondade, treenerite, mängijate ja teiste klubide võistkondade ametlike esindajate suhtes EJHL-i juurde moodustatud Distsiplinaarkomisjon (DK), vastavalt kinnitatud distsiplinaar sanktsioonide määradega.
7.2. Distsiplinaarküsimuste lahendamiseks võtmine, distsiplinaarsete sanktsioonide määramiseks DK-s toimub kui:
7.2.1. mängu kohtunik on teinud raporti;
7.2.2. EJHL esindaja on teinud raporti;
7.3. DK-l on õigus määrata täiendavaid karistusi mängija või meeskonna esindaja või pealtvaataja  poolt tehtud rikkumistele enne ja pärast mängu. Hoolimata sellest, kas kohtunik on intsidendi protokollis fikseerinud või mitte.

8. PROTESTIDE ESITAMISE JA LÄBIVAATAMISE KORD.

8.1. Protesti fikseerib võistkonna esindaja kohe peale mängu lõppu võistlusprotokollis märkuste lahtrisse.
8.2. Protesti menetlemiseks peab protesti algataja tegema sissemakse 65 eurot.
8.3. Protest peab laekuma kirjalikus vormis 24 tunni jooksul koos makset kinnitava dokumendiga EJHL-i aadressil info@icehockey.ee.
8.4. Protest peab olema allkirjastatud digitaalselt klubi juhtkonna poolt.
8.5. Proteste menetleb DK.
8.6. DK võib kutsuda, vastavalt vajadusele, protesti menetlemisele huvitatud osapooli.
8.7. Protest peab olema sisuline ja võimaluse korral kinnitatud objektiivse dokumentatsiooniga.
8.8. Ei käsitleta proteste, mille aluseks on kohtuniku otsused:
8.8.1. Tsoonide fikseerimisel;
8.8.2. Lahtiviske koha õigsuse määramine;
8.8.3. Karistuste määramisel;
8.8.4. Visatud väravate õiguspärasust;
8.6. DK otsused on lõplikud.
8.7. Kui klubi, kes andis protesti menetlusse, kutsub ta tagasi enne käsitlemist, tagastatakse sissemaks 50% ulatuses ja distsiplinaarsanktsioone ei järgne.

9. AUTASUSTAMINE.

9.1. EnM ja ElKV kolme esimest meeskonda autasustatakse medalitega.
9.2. Komplektides olevate medalite arv on võrdne registreeritud mängijate arvuga.
9.2.1. Välja arvatud juhud kui mängija ei ole osalenud üheski mängus.
9.2.2. Klubi, kellele kuulub meeskond, kinnitab medalisaajate arvu.
9.2.3. Kolme esimese meeskonna treenereid autasustatakse medalitega.
9.3 EnM ja ElKV esimest meeskonda autasustatakse karikaga
9.4 EnM ja ElKV parimat väravavahti, resultatiivsemat kaitse- ja ründemängijat, ning klubi parimat mängijat igas vanuseklassis autasustatakse eriauhinnaga.
9.5 Aasta autasustamine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal Tallinnas hooaja lõpuüritusel.

Koostanud: Oksana Boiko

Kinnitanud: Rauno Parras